Avaluació

Els criteris aprovats pel departament de Geografia i història per a 2n d'ESO d'aquest curs 2020/21 són els següents:

  • 50 % Prova escrita
  • 30 % Presentació d'exercicis, treballs pràctics, dossiers...
  • 20 % Actitud (*)
     
  • (*) Aquest apartat valorarà, principalment, l’interès per l’assignatura; la participació; el respecte al professor, als companys i al material; la puntualitat a l’hora de presentar les tasques encomanades; la presentació acurada dels treballs encomanats; la utilització d’un llenguatge correcte; l’interès per dur el material necessari; l’ordre i neteja personal i del material. 
Criteris per superar el curs
  • S'aprova el curs si la mitjana dels tres trimestre surt aprovada
Recuperació dels trimestres suspesos:
  • Hi haurà recuperació de cada trimestre que consistirà en una prova escrita i la correcta presentació del dossier del trimestre seguint els criteris acordats (grapat o enquadernat, títol, índex, materials elaborats...).
Prova de recuperació de tot el curs (juny):
  • Presentació del dossier del curs (20%)
  • Prova de conceptes del curs (80%)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada